حدیث نور

پیامبر اکرم (ص)می فرمایند: «دو دسته کمر مرا شکستند: عالم بی بند و بار و جاهل خشکه مقدس.»